Voor bezorging van ontbijt, brunch en lunch

Onze algemene voorwaarden

Artikel 1 Definities

In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als meervoud.

1.1 Klant: de natuurlijke persoon, van 16 jaar of ouder, of rechtspersoon die via de website www.ontbijt-en-zo.nl een overeenkomst aangaat met Ontbijt & Zo;

1.2 Account: klant account waarmee het mogelijk is in te loggen en bestellingen te bewaren;

1.3 Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden, ongeacht de vorm waarin deze kenbaar worden gemaakt;

1.4 Bestelling: de door de klant via de Website geplaatste bestelling;

1.5 Ontbijt & Zo: Ontbijt & Zo, gevestigd aan de Rolderstraat 58a in Assen;

1.6 Overeenkomst: de koopovereenkomst aangaande de bestelling tussen de klant en Ontbijt & Zo;

1.9 Wachtwoord: de identificatiecode waarmee, in combinatie met de e-mail, de klant toegang krijgt tot zijn/haar eigen account;

1.10 Website: de website www.ontbijt-en-zo.nl

Artikel 2 Bestellingen, prijzen en betalingen

2.1 Via de Website kan de klant een bestelling plaatsen. Zodra de bestelling wordt geplaatst, ontvangt de klant binnen enkele minuten een voorlopige bevestiging van de bestelling;

2.2 Ontbijt & Zo checkt de bestelling en of het afleveradres binnen het bezorggebied valt en stuurt de klant binnen 24 uur een definitieve bevestiging;

2.3 De genoemde prijzen zijn exclusief bezorgkosten. Deze zijn binnen Assen € 2,50 en buiten Assen € 0,29 per kilometer;

2.3 Bestellingen kunnen 24 uur per dag worden geplaatst en dienen minimaal 2 dagen voor levering te worden besteld. Mocht er toch iets minder tijd tussen zitten, kan er telefonisch of via WhatsApp contact opgenomen worden met Ontbijt & Zo wat de eventuele mogelijkheden zijn;

2.3 De klant is zelf verantwoordelijk voor het verstekken van de juiste gegevens benodigd voor het bezorgen van de bestelling door Ontbijt & Zo, waaronder mede begrepen de juiste opgave van bezorgdatum en afleveradres;

2.4 De klant heeft de mogelijkheid de bestelling online via IDEAL te betalen of kan betalen door middel van een betaalverzoek via WhatsApp of mail:

2.5 De betaling dient uiterlijk 1 dag voor levering betaald te zijn. Wanneer de betaling niet tijdig wordt ontvangen, wordt de bestelling door Ontbijt & Zo geannuleerd. Ontbijt & Zo is dan niet verplicht de bestelling af te leveren.

Artikel 3 Totstandkoming van de Overeenkomst

3.1 Overeenkomsten komen pas tot stand op het moment dat Ontbijt & Zo de bestelling van de klant door middel van een definitieve bevestiging heeft aanvaard. Ontbijt & Zo is gerechtigd een bestelling te weigeren en te annuleren binnen redelijke termijn. Indien Ontbijt & Zo de bestelling annuleert wordt de klant hierover geïnformeerd. De eventueel door de klant betaalde bestelling wordt bij annuleren binnen 24 uur teruggestort op de bankrekening van de klant waarmee de betaling was voldaan;

3.2 De klant kan, tot 48 uur voor levering de bestelling herroepen (annuleren). Het herroepingsrecht opgenomen in artikel 7:46d Burgerlijk Wetboek is na het verstrijken van deze 48 uur niet meer van toepassing.

Artikel 4 Algemeen – gebruik Website

4.1 De Algemene Voorwaarden zijn in te zien en te downloaden via de Website, en worden de klant kosteloos digitaal ter beschikking gesteld. Om te kunnen bestellen moet de klant eerst akkoord gaan met deze Algemene Voorwaarden.

4.2 Indien deze Algemene Voorwaarden eenmaal van toepassing zijn geweest op de relatie tussen de klant en Ontbijt & Zo, blijven ze van toepassing op eventuele latere bezoeken aan de Website en Overeenkomsten, tenzij deze Algemene Voorwaarden zijn gewijzigd.

4.3 Ontbijt & Zo is te allen tijde gerechtigd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

4.4 Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk dan wel digitaal door Ontbijt & Zo en de klant zijn overeengekomen.

4.5 Ontbijt & Zo wijst uitdrukkelijk de toepasselijkheid van eventuele Algemene Voorwaarden van de klant van de hand.

4.6 Indien en voor zover enige bepaling van de Algemene Voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht blijven. Ontbijt & Zo zal alsdan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.

Artikel 5 Klachtenprocedure

5.1 Eventuele klachten over een bestelling en de aflevering daarvan dienen door de klant ingediend te worden via ons mailadres: info@ontbijt-en-zo.nl. Ontbijt & Zo streeft ernaar ontvangen klachten zo spoedig mogelijk te behandelen.

Artikel 6 De Website

6.1. Ontbijt & Zo heeft de inhoud van de Website met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Zij kan echter niet voor de juistheid, volledigheid en geschiktheid instaan en sluit dan ook eventuele uitdrukkelijke of stilzwijgende garanties, toezeggingen, aansprakelijkheid of vrijwaringen, van welke aard dan ook, uit. Met name garandeert Ontbijt & Zo niet:

-dat de informatie op de Website juist, volledig, geschikt, actueel, betrouwbaar en niet onrechtmatig is,

-dat de Website onbeperkt toegankelijk is, ononderbroken zal werken, vrij zal zijn van virussen, trojans en andere fouten en/of gebreken, en dat gebreken kunnen worden verholpen; en,

-dat derden niet haar systemen onrechtmatig (zullen) gebruiken.

Artikel 7 Wachtwoord en Account

7.1 De klant is zelf verantwoordelijk voor iedere wijze waarop hij toegang krijgt tot de Website. De klant is eveneens zelf verantwoordelijk voor het gebruik en de beveiliging van zijn Wachtwoord en aansprakelijk voor al het gebruik dat via het Wachtwoord en het Account van de Website wordt gemaakt. Het Wachtwoord is strikt persoonlijk en de klant is niet gerechtigd derden hiervan gebruik te laten maken.

7.2 De klant vrijwaart Ontbijt & Zo volledig tegen alle aanspraken van derden inzake schade of anderszins, op enigerlei wijze ontstaan door het gebruik dat via het Wachtwoord en het Account van de Website wordt gemaakt.

Artikel 8 Intellectuele eigendomsrechten

8.1 De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Website waaronder mede begrepen auteursrechten op logo’s, slogans teksten, afbeeldingen, vormgeving, foto’s en overig (stilstaand en/of bewegend) beeldmateriaal, software en overige materialen, de databankrechten en merkrechten (inclusief domeinnamen) berusten bij Ontbijt & Zo, haar licentiegevers of door Ontbijt & Zo ingeschakelde derden.

8.2 De klant is uitsluitend gerechtigd om materiaal van de Website te printen of te downloaden voor eigen gebruik en zonder dat hiermee een commercieel doel wordt nagestreefd. De klant is niet gerechtigd hierin wijzigingen, aanpassingen of bewerkingen aan te brengen.

8.3 De klant is niet gerechtigd de Website of enige inhoud daarvan, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Ontbijt & Zo, op welke wijze ook geheel of gedeeltelijk aan derde(n) beschikbaar te stellen, te reproduceren, verspreiden, verzenden of op welke wijze ook in een ander document of ander materiaal te verwerken of te hergebruiken.

Artikel 9 Persoonsgegevens en cookies

9.1 Ontbijt & Zo verzamelt persoonsgegevens. Deze worden enkele en alleen gebruikt om de bestelling van de klant te kunnen verwerken.

Op de website is een Privacy Statement opgenomen waarin informatie wordt gegeven over het gebruik van de persoonsgegevens en de andere gegevens die via de Website worden verzameld en verspreid.

9.2 Om de Website efficiënter te laten functioneren maakt Ontbijt & Zo gebruik van zogenaamde cookies. Op de Website is een Cookie Statement opgenomen die toepassing op het gebruik van cookies via de Website.

Artikel 10 Aansprakelijkheid

Ontbijt & Zo is niet aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt door derden, die al of niet gebruik maken van de Website en/of Webshop.

Artikel 11 Geschillen

11.1 Op deze Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

11.2 Alle eventuele geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in het Arrondissement Noord-Nederland. 

 
 
 
 
E-mailen
Bellen
Map
Info
Instagram